8 เมษา ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 วันสุดท้าย! ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91

8 เมษา ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 วันสุดท้าย! ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91

ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ได้ถึงวันไหน 8 เมษา วันสุดท้าย! ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่าน e-filing วันนี้ กรมสรรพากร ออกมาแจ้งเตือนถึงการ “ยื่นภาษีออนไลน์ 2564” ผ่านเว็บไซต์ สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะสามารถยื่นผ่านระบบ E-filling ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ยื่นภาษีออนไลน์วันสุดท้าย Thaiger ขอพามาทบทวน ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ปีภาษี 2564 ว่าทำยังไง

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2564  

ก่อนจะยื่นภาษี ผู้เสียภาษีเงินได้จะต้องลงทะเบียนสามารถสมาชิก เพื่อสร้างแอคเคาต์ e-filing ดังนี้ 

เปิดเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเพื่อสมัครสมาชิก >>E-FILING<<

จากนั้นเลือก ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ยื่นภาษีออนไลน์ 2564)

กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ วันเดือนปีเกิด และเลขหลังบัตรประชาชน จากนั้นกด ตรวจสอบ

กรอกข้อมูลที่อยู่ พร้อมเลือกวิธีที่จะใช้ยืนยันตัวตน สามารถเลือกได้ระหว่างโทรศัพท์มือถือและอีเมล

หากเลือกยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้กรอกรหัส OTP ที่ได้รับภายใน 5 นาที

กำหนดคำถามสำหรับใช้ในการยืนยัน กรณีหากลืมรหัสผ่าน

กดยืนยันการลงทะเบียน

ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่านระบบ ออนไลน์ E-Filing หลังจากลงทะเบียนแล้ว 

หลังจากที่สมัครลงทะเบียนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออนไลน์ ผ่านระบบ E-FILING เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอน วิธียื่นภาษี 2564 แบบออนไลน์ ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

เข้าสู่ระบบ E-Filing เว็บไซต์กรมสรรพากร >>efiling.rd.go.th<< หากยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้ทำการลงทะเบียนก่อน โดยให้กด ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91

กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี ได้แก่ สถานะ กิจการส่วนตัว (ถ้ามี)

กรอกข้อมูลเงินได้ ได้แก่ เงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ควรกรอกให้ครบนะ เพื่อประโยชน์ของตัวตคุณเอง

กรอกค่าลดหย่อน ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว ค่าลดหย่อน/ยกเว้น ด้านการขอทุนและการลงทุน ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ เงินบริจาค

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

กด “ยืนยัน” การยื่นแบบ

ยืนยันการ ยื่นภาษีออนไลน์ 2564

กรณีผู้ถือหุ้นมีใบหุ้น (Scrip)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีใบหุ้นติดตัว สามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ (สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล) หรือ Investment Center (สำหรับลูกค้า SCB Wealth) หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents) ได้แก่ SCBS, KKPS และ BLS (สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลและนิติบุคคล) ข้างต้น

*** ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ***

2.กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีใบหุ้น (Scripless) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีใบหุ้น เช่น มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

3.กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) บัญชี 600

กรณีที่ผู้ถือหุ้น ได้ทำการฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents)

*** ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ ***

ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ที่รับซื้อหุ้น (Tender Agents)

สำหรับตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ที่รับซื้อหุ้น (Tender Agents) SCBx ในครั้งนี้ ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (ASP)

สลากการกุศลนำรายได้สนับสนุนโครงการทำขาเทียมพระราชทาน 20,000 ขา และปรับปรุงศักยภาพมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี วงเงิน 112.56 ล้านบาท.

กกพ.จึงขอให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ลดการนำเข้า Spot LNG และเพิ่มความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป